Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur van de Raad van Beheer deze maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie (17-04-2020), om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur van de Raad van Beheer ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hoopt de Raad van Beheer hiermee tegemoet te komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

 

Vooralsnog is bovenstaande maatregel niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.

Besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

Eerder hebben wij een bericht geplaatst, o.b.v. een publicatie van de Raad van Beheer van 25 maart j.l, op de website over het opschorten van onderzoeken. (Opschorten van onderzoeken.) Hierop zijn bij de Raad van Beheer meerdere vragen binnengekomen waardoor de Raad van Beheer een extra uitleg geeft over het bericht “Opschorten van onderzoeken”

Hierin geeft de Raad van Beheer de vereniging de ruimte om hier zelf een verplichte frequentie te bepalen die ruimer kan zijn dan jaarlijks. Daarom onderstaand de tekst van de Raad van Beheer en vervolgens aan onze leden het verzoek een stem uit te brengen via een online stemming.

Onze leden hebben hierover reeds via een mailing informatie ontvangen.

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

De Raad heeft van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.
De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.

De screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor rassen (die geen convenant met de Raad hebben) niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichte onderzoeken.
Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.

 

Vooralsnog is bovengenoemde wijziging niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.

Verwacht:

Verwacht begin mei in de Canis Polaris Kennel
Vader: G-Silver Speedy Reebooks
Moeder: Houston ab Canis Polaris

Verwacht half mei in de Canis Polaris Kennel
Vader: G-Silver Speedy Reebooks
Moeder: Chelsea Ondego

Geldigheid entingen

Onderstaande reactie hebben wij ontvangen van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Momenteel blijft alles bij het oude.

 

Wij gaan ervanuit dat entingen niet direct langer geldig zullen zijn. De vaccinaties zijn bewezen een bepaalde tijd werkzaam (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar). Na die tijd kan het vaccin minder werkzaam worden, maar dat hoeft zeker niet meteen. Het is ook afhankelijk van het type vaccin.

Als het gaat om reguliere bescherming van uw hond, dan kunt u het beste overleggen met uw dierenarts of een verlate vaccinatie voldoende is om uw hond weer te beschermen. Er is een grote kans dat de huidige vaccins niet meteen hun werking verliezen en de hond dus echt nog wel een tijd beschermd is. Wees wel extra alert op de Ziekte van Weil, omdat daarvan bekend is dat dat vaccin niet langer dan hooguit 1 jaar werkzaam is.

Als het gaat om eisen die gesteld worden door derden (bij fokplannen, pensionopvang, deelname aan tentoonstellingen, enzovoorts), dan is het belangrijk om na te gaan hoe deze partijen omgaan met verlopen vaccinaties. Voor zover ons nu bekend, zijn er nu nergens uitzonderingen mogelijk. Wellicht dat zij een titerbepaling accepteren, dat wil zeggen dat u daarmee aantoont dat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. Echter: ook titerbepalingen zullen nu niet gedaan worden door een dierenarts, dus is het maar zeer de vraag of dat meerwaarde biedt ten opzichte van een nieuwe vaccinatie wanneer dat mogelijk is.

Als het gaat om de eerste vaccinaties voor pups, dan raden wij aan toch een dierenarts te vinden die dit mogelijk maakt, om te voorkomen dat de pups geheel onbeschermd rondlopen en daardoor een veel grotere kans hebben op het krijgen van allerlei ziektes, zoals bijvoorbeeld parvo.

Wanneer het gaat om de rabiësvaccinatie die noodzakelijk is voor reizen naar het buitenland, dan zal een verlopen vaccinatie nooit geaccepteerd worden. Dit is vastgelegd in internationale afspraken en daar zal men echt niet de wet voor gaan wijzigen. Dit kan dus ook betekenen dat de eventuele titerbepaling die sommige landen verplicht stellen om daarmee aan te tonen dat de rabiësvaccinatie voldoende is aangeslagen, overnieuw gedaan moet worden.

cid:image001.png@01D589A7.44166600

Opschorten van onderzoeken.

Door de Raad van beheer ontvingen wij, kort samen gevat de volgende aanpassingen wat betreft verplichte onderzoeken m.b.t. fokken:

We noemen enkel de maatregel die voor de Siberische Husky en daarmee voor het fokreglement van de SHKN van toepassing zijn. Voor een uitgebreidere omschrijving en overige maatregelen verwijzen wij graag naar Raadar, editie maart 2020.

In verband met het Coronavirus worden de ECVO-oogonderzoeken tot 1 juni aanstaande niet meer uitgevoerd, Eerder afgenomen ECVO oogonderzoeken blijven 15 maanden geldig.

Gezien alle maatregelen die er tijdens deze coronacrisis getroffen worden en de aanpassingen die de Raad daar aan doet, is de SHKN van mening zich daar aan te houden en wel om de volgende redenen:

Op de eerste plaats is een ECVO onderzoek niet voor niets maar een jaar geldig, dit heeft te maken met erfelijkheid en ziektes die zich pas op latere leeftijd kunnen laten zien, het maakt in dan ook niet uit of een hond vaker getest is voorheen. Enkel honden van 8 jaar en ouder die voorheen getest zijn, hoeven niet meer getest te worden. Tot die leeftijd blijft het risico aanwezig. Een hond kan jaarlijks getest zijn en toch na een aantal jaren een oogziekte ontwikkelen of blijken drager te zijn van een oogziekte. Dan zou hij/zij ingezet mogen worden met een vrije partner. We mogen er ook van uit gaan dat deze 15 maanden limiet niet zomaar uit de lucht is gegrepen, de mededeling dat ECVO tot 1 juni 2020 niet meer wordt afgenomen en de aangepaste restrictie van 15 maanden is afkomstig van R.R.O.M. van de Sandt, Dierenarts Specialist Oogheelkunde  en Secretaris ECVO- panel NL

Ten tweede zijn in het verleden  leden niet op de lijst van erkende fokkers geplaatst omdat ze zich niet aan de regels voor de fokkerij hebben gehouden die de SHKN stelt. En terecht. Die regels zijn er ook niet voor niets.

Ook nu zijn wij van mening geen uitzonderingen op deze regels te gaan maken, zeker niet omdat de Raad van Beheer  iedere vereniging verzoekt zich te houden aan de gestelde maatregelen omdat in deze crisis, gezondheid de prioriteit heeft en vragen verenigingen geen concessies te doen t.a.v deze maatregelen en dekkingen uit te stellen.

Ten derde denken wij dat je fokt ter verbetering van een ras en niet ter vermeerdering. En zelfs onder normale omstandigheden, met alle onderzoeken die je kunt doen, het maken van een bewuste keuze van de combinatie, kortom alles wat je doet  om eigenschappen te proberen te verbeteren in een volgende generatie, kun je geen garanties geven. Maar nu, zonder de verplichtte onderzoeken helemaal niet. Wij zijn dan ook van mening dat je zou nu  zelf op deze manier al niet moeten willen fokken. Wij zijn van mening dat de vereniging dit standpunt uit mag (en moet) dragen. 

Het bestuur realiseert zich terdege dat het nu erg  vervelend is wanneer er een dekking in de planning stond die nu niet door kan gaan.  Wij vragen om uw begrip en hopen dat u zich realiseert dat dit geen makkelijke beslissingen zijn, voor niemand.

Hoe meer een ieder zich aan de gestelde maatregelen houdt, in dit geval dus ook dierenartsen (en dat willen wij steunen), hoe eerder alles weer normaal is, en een ieder kan genieten van al het moois dat de hondenwereld te bieden heeft.

Wij wensen iedereen veel sterkte, blijf gezond.

Gelukkig hoeven wij onze viervoeters niet op afstand te houden. Laten we daarom maar extra van ze genieten.

Het bestuur SHKN

SN 2020-1

Clubblad 2020-1 is deze week verschenen!

Eindelijk een nieuwe editie van ons clubblad op de deurmat. De laatste editie heeft zich vorig jaar vlak voor de KCM
van 19 mei laten zien. De tijd heeft niet stil gestaan en er is veel gebeurd in die periode en er zal nog val alles gaan
gebeuren.